Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden De BBQ Brandtweer:

DE BBQ Brandtweer stelt voorop dat haar medewerkers te allen tijde trachten een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening te bieden en zij stelt de tevredenheid van de klant voorop.

Wij zien er naar uit om voor u te mogen uitrukken en te koken met onze smokers en barbecues. Om ervoor te zorgen dat het tijdens het event zelf zorgeloos genieten wordt hebben wij algemene voorwaarden opgesteld. Zo is het voor beiden partijen duidelijk wat er van elkaar verwacht mag worden en zijn er geen verassingen achteraf. Mocht er iets uit deze voorwaarden u niet duidelijk zijn kunt u altijd contact met De BBQ Brandtweer opnemen.

Artikel 1: Definities

1. Opdrachtnemer: De BBQ Brandtweer hierna te noemen De BBQ Brandtweer DE BBQ Brandtweer (Hoofdvestiging, gevestigd te Elst), ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 60892080

2. Opdrachtgever: Elk natuurlijke of rechtspersoon die met De BBQ Brandtweer een overeenkomst wenst te sluiten of reeds heeft gesloten.

3. Overeenkomst: Een afspraak, dan wel schriftelijk of mondeling gemaakt, tussen De BBQ Brandtweer en een Opdrachtgever ter zake één of meer door De BBQ Brandtweer te verlenen diensten.

4. Opdracht: De bij de overeenkomst afgesproken zaken, omvattend de producten en diensten die geleverd worden door die De BBQ Brandtweer ten uitvoer dienen te worden gebracht of uitgevoerd zijn op (een)bepaalde datum(s).

5. Factuursom: Het totale bedrag dat de opdrachtgever dient te voldoen bij een overeengekomen opdracht.

Artikel 2: Geldigheid van deze Voorwaarden

1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot levering van producten en/of diensten, welke worden aangegaan tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

3. Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: Offertes en prijzen

1. Offertes uitgegeven door De BBQ Brandtweer zijn vrijblijvend en 14 dagen geldig, tenzij anders in de offerte vermeld.

2. De BBQ Brandtweer zal desgevraagd voor aanvang van de werkzaamheden een offerte of prijsopgaaf aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen.

3. Alle prijzen vermeld op de website of brochure en in de offertes zijn exclusief btw. Tenzij anders vermeld in de offerte/prijsopgaaf.

4. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 4: Annuleringen

1. Annuleringen dienen dan wel schriftelijk, of per mail te geschieden.

2. Kosteloos annuleren is mogelijk tot en met 14 dagen voor aanvang van de opdracht. Eventuele vooruitbetalingen van de opdrachtgever aan opdrachtnemer zullen geretourneerd worden.

3. Bij annulering tussen 7 dagen en 3 dagen voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de administratieve kosten met een maximaal bedrag van 20% van de uiteindelijke factuursom, -. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

4. Bij annulering tussen 72 uur en 36 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 50% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling.

5. Bij annulering minder dan 36 uur voor aanvang van de opdracht is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor administratie, inkoop, voorbereiding, e.d., tot een maximaal bedrag van 80% van de totale factuursom. Dit bedrag zal verrekend worden met een eventuele vooruitbetaling. 6

6. Wanneer de annulering, die plaatst heeft gevonden tenminste 48 uur van tevoren, geen definitieve annulering betreft, maar een uitstel van de opdracht naar een later moment, dan is de opdrachtgever een bedrag verschuldigd ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, die niet aangewend kunnen worden bij de nieuwe opdracht, dit tot een maximaal bedrag van 40% van de factuursom.

7. Bij een eventuele annulering, waarbij annuleringskosten betaald dienen te worden, krijgt de opdrachtgever desgewenst een gespecificeerde rekening van de gemaakte inkoop en voorbereidingskosten van de opdrachtnemer.

8. In goed overleg en met de bevestiging van een verplaatsing van de opdracht naar een nader te bepalen – en samen in akkoord gekomen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer – tijdstip/datum kan er eventueel met betaling van voorbereiding en inkoopkosten in goed overleg geannuleerd worden door opdrachtgever. Dit geschied ten allen tijden in goed overleg plaats te vinden en schriftelijk bevestigd te worden.

5: Correcties op groepsgrootte

1. Geef correcties op de groepsgrootte graag altijd zo spoedig mogelijk door per mail. Negatieve correcties op de groepsgrootte kunnen kosteloos, tot en met 5 dagen voor aanvang van de opdracht, doorgegeven worden.

2. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte tussen 72 uur en 36 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 60%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, e.d.

3. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte minder dan 36 uur voor aanvang van de opdracht, worden de afwezige gasten in rekening gebracht met een maximum van 80%, ter compensatie van de gemaakte kosten voor inkoop, planning, voorbereiding, e.d.

4. Bij negatieve correcties op de groepsgrootte gemeld 48 uur bij aanvang of tijdens de opdracht, worden de afwezige gasten voor 100% in rekening gebracht.

5: Betaling

1. De BBQ Brandtweer is gerechtigd bij een opdracht gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen, deze dient tenminste 14 dagen voor aanvang van de opdracht te zijn voldaan.

2. Betaling kan geschieden voor- of achteraf per bankoverschrijving of contant.

3. Opdrachtgever is gehouden facturen van De BBQ Brandtweer te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 14 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

4. Eventuele incasso kosten en/of kosten voor geschillen worden door de opdrachtgever, bij daadwerkelijke uitvoering van de opdracht door De BBQ Brandtweer geaccepteerd als haar kosten.

6: Aansprakelijkheid

1. .De BBQ Brandtweer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de opdracht, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van: overmacht, zoals omschreven in artikel 8; daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld; handelingen of nalatigheid van, De BBQ Brandtweer haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld. Deze bepaling geldt in het bijzonder voor schade ontstaan door het nuttigen van de door De BBQ Brandtweer bereide of geserveerde levensmiddelen.

2. De BBQ Brandtweer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die De BBQ Brandtweer in gebruik heeft, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De BBQ Brandtweer

3. De BBQ Brandtweer is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van eigendommen van de Opdrachtgever, Gast, Groep en/of Individu in de garderobe, het pand of een externe locatie tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van De BBQ Brandtweer

4. De BBQ Brandtweer is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

7: Ontbinding: Indien de opdrachtgever niet voldoet aan enige verplichting die bepaald zijn in de overeenkomst, heeft het recht De BBQ Brandtweer uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zonder dat De BBQ Brandtweer tot enige schadevergoeding gehouden is.

8: Overmacht: In geval van overmacht heeft De BBQ Brandtweer het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichtingen tot uitvoering van de overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren zonder dat daartoe rechterlijk tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht wordt verstaan:

  1. I. Belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken.
  2. II. Storingen in aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen. III. Brand of ongevallen.
  3. IV. Transportbelemmeringen of transportproblemen, zoals onvoorziene files, ongevallen in het verkeer, onlusten, stakingen en blokkades.
  4. V. Niet goed functioneren van apparatuur.
  5. VI. Beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.
  6. VII. Natuurrampen, zoals overstromingen of aardbevingen.
  7. VIII. Oorlog of dreigende oorlog.
  8. IX. Epidemie of pandemie
  9. X. Als ook iedere andere niet tot de normale handelsrisico’s te rekenen gebeurtenissen.

Artikel 9: Uitbesteding werk aan derden

1. De BBQ Brandtweer is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. Dit zal niet of nauwelijks gaan plaatsvinden en altijd in goed overleg met de opdrachtgever

Artikel 10: Diensten op locatie

1. Wanneer de diensten geleverd worden op of in aan opdrachtgever toebehorende locatie, stelt opdrachtgever ter beschikking, eventueel de keuken, de ruimte, inrichting, apparatuur, energie en water.

2. Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 10.1 genoemde faciliteiten beschikbaar zijn en bruikbaar door De BBQ Brandtweer. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

3. Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

4. Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door De BBQ Brandtweer te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze algemene voorwaarden, iedere overeenkomst en op eventuele overige daarmee op enigerlei wijze verband houdende rechtsbetrekkingen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

Annuleringsvoorwaarden Covid-19 Annulering door overmacht zonder verplaatsing

(Overmacht is in deze dat, vanuit de overheid, het evenement in generlei vorm georganiseerd mag worden.)

De onderstaande kosten dienen vergoed te worden:

– Alle daadwerkelijke gemaakte kosten denkend aan inkoop en voorbereiding altijd in overleg met de opdrachtgever

– De kosten van vervaardigd maatwerk. Denk hierbij aan de kosten van vastgelegd personeel – De kosten van vastgelegd inhuur materiaal

Annulering door overmacht met verplaatsing naar een datum gelegen binnen het jaar

(Overmacht is in deze dat, vanuit de overheid, het evenement in generlei vorm georganiseerd mag worden.)

De onderstaande kosten dienen vergoed te worden:

– Alle daadwerkelijke gemaakte kosten denkend aan inkoop en voorbereiding altijd in overleg met de opdrachtgever

– De kosten van vervaardigd maatwerk. Denk hierbij aan de kosten van vastgelegd personeel – De kosten van vastgelegd inhuur materiaal

Hierbij geldt dat wij de bovenstaande kosten van vervaardigd maatwerk als korting in mindering brengen op de projectprijs van het evenement op de nieuwe datum.

Annulering met Covid-19 als reden, zonder verplaatsing, waarbij het evenement, wellicht met een aanpassing, gewoon georganiseerd mag worden

In dit geval gelden onze algemene annuleringsvoorwaarden.

Annulering met Covid-19 als reden, met verplaatsing, waarbij het evenement, wellicht met een aanpassing, gewoon georganiseerd mag worden

De onderstaande kosten dienen vergoed te worden:

– Alle daadwerkelijke gemaakte kosten denkend aan inkoop en voorbereiding altijd in overleg met de opdrachtgever

– De kosten van vervaardigd maatwerk. Denk hierbij aan de kosten van vastgelegd personeel

– De kosten van vastgelegd inhuur materiaal -40% van de overige materiaalkosten excl. bovenstaande kosten voor maatwerk.